Kalite Politikamız

Ufkumuz (Vizyon)

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımızın başarılarıyla tüm dünyada tanınan ve özenilen bir bölüm olmaktır. 

Asli Görevimiz (Misyon)

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün asli görevi; evrensel değerler çerçevesinde bilgiyi üreten, yayan ve kullanan, milletimizin ve insanlığın gelişmesine katkı sunan, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmektir.

Asli Görevimiz, bölümümüzün insanlığa ve milletimize karşı çok çeşitli ve çok yönlü görevlerinin kısa ve öz beyanıdır. Bölümümüz asli görevi için çalışırken aşağıdaki prensiplere uymayı taahhüt eder.

  • Öğrencilerinin kişiliklerinin gelişmesi için özgür bir düşünce ortamı sağlamak.
  • Farklılıklara saygı duymak ve bunu bir zenginlik olarak görmek.
  • Evrensel değerleri benimsemek.
  • Milli bir yaklaşım sunmak.
  • Öğrencilerinin liderlik yönünü geliştirici etkinlikler sunmak
  • Ülkemizin ekonomik büyüme ve gelişiminde öncü bir rol oymak.

Hedeflerimiz (Eğitim Amaçlarımız)

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak,

2. Mühendislik malzemeleri; kompozit, nano, metal, seramik, polimer, biyo v.b. malzemeleri üretmek, özelliğini geliştirmek, ilgili standartlara ve sınırlandırmalara uygun, ekonomik, verimli, çevreci, sosyal ve politik etkileri dikkate alarak tasarlamak, üretmek, korunma ve güvenlik için teorik ve pratik bilgileri kazandırmak,

3. Malzeme problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözümleme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip, yorumlayarak, sunma becerisini kazandırmak. Bu amaçla öğrencilerin gerekli modern mühendislik hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak.

4. Metalürji ve Malzeme mühendisliği mesleğinin uygulandığı organizasyonlarda, yönetsel beceriler ve/veya çok disiplinli komisyonların elemanı olarak görevler üslenmeye hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi kazandırmak, mesleğin küresel ve toplumsal boyutlarındaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini kavramasını sağlamak. Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.

5. Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.

6. Son sınıf öğrencilerini ilgi duyarak, kendi seçtikleri bir metalürji ve malzeme mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.

Çıktılarımız

Öğrenciler öğrendiği fen ve matematik bilgilerini metalurji ve malzeme alanında uygular.

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri kazanır.

Mesleğin problemlerini toplumsal ve küresel bağlamda çözebilme yeteneğine sahiptir.

Sistemi, ürünü, prosesi ya da bir işlemi kalite, çevre ve ekonomi gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlar.

Yeni malzemelerin ve ileri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilere sahip olur.

Disiplinler arası takım çalışması yürütür.

Metalurji ve Malzeme problemlerini belirleme, formülle tanımlama, çözme, becerisi kazanır, deneyleri tasarlar, yürütür, sonuçlarını analiz ederek yorumlar.

Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurar.

Modern mühendislik donanımlarını kullanır.

Mesleğin etik sorumluluklarını kavrar.

Güncel ve sosyal konularla ilgilenir.

Yaşam boyu öğrenimin bilincinde olur.